Vybrané kapitoly z dejín hudby
20. a 21. storočia

Seminár kontinuálneho vzdelávania akreditovaný
MŠVVaŠ SR pod vedením doc. Mgr. art. Daniela Mateja.

 

Vzdelávací program reflektuje opakované požiadavky pedagógov umeleckých predmetov po rozšírení vedomostí z dejín hudby, metodiky a interpretácie o kapitoly z hudby 20. a 21. storočia.

 


 

Seminár je zameraný na spoznávanie a analyzovanie hudby 20. a 21. storočia. Aktívne počúvanie, diskusie, prednášky a štúdium partitúr sú obohatené o ansámblovú hru, prostredníctvom ktorej účastníci získajú priamy a živý kontakt s hudbou 20. a 21. storočia.

 

Informácie o hudobných dielach bude lektor podávať v kontexte dejín hudby a súvisiacej celkovej spoločensko-politickej a historickej situácie.

 

Absolvent získa poznatky a vedomosti z oblasti interpretácie, metodiky a dejín hudby 20. a 21. storočia. Vďaka získaným vedomostiam bude schopný sám analyzovať kompozície z tohto obdobia, získa lepšiu orientáciu v rámci dejín hudby 20. a 21. storočia a aktuálne, nové muzikologické a metodické pohľady na danú problematiku. Nadobudnuté poznatky absolventi využijú vo vyučovacom procese na základných školách, stredných školách a základných umeleckých školách, kde po absolvovaní tohto programu kontinuálneho vzdelávania budú spôsobilí vyučovať a zaradiť do vyučovania hudbu 20. a 21. storočia.

Pozrieť obsah seminára

 

Kontaktná osoba: Katarína Uhrová, katarina.inmusic@gmail.com

 

 

seminár pripravilo občianske združenie ISCM - Slovenská sekcia

Projekt New Music for Kids and Teens z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.